Terma & Syarat Penuh

TERMA DAN SYARAT PENUH KEMPEN PEMASARAN (“KEMPEN”)

1. Kempen ini dianjurkan oleh Home Direct Shopping Sdn Bhd (1110325-V), No Lesen Jualan Langsung (Jualan Pesanan Pos) AJL 932090 (“Syarikat”), dengan alamat surat-menyurat di P.O. Box 12366, 50776 Kuala Lumpur.

2. Kempen ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk Syarikat di dalam katalog-katalog “Best Products”. Kempen ini terbahagi seperti berikut:

(i) Kempen Utama akan berlangsung dari 1 September 2019 hingga 29 Februari 2020.
  (ii) Kempen Kecilan Pertama akan berlangsung dari 1 September 2019 hingga 30 November 2019; dan
  (iii) Kempen Kecilan Kedua akan berlangsung dari 1 Disember 2019 hingga 29 Februari 2020.
  Kesemua kempen ini akan dirujuk secara kolektif sebagai “Kempen” kecuali di mana ianya dirujuk secara berasingan. Kempen ini bukan suatu peraduan, permainan atau loteri kerana ia tidak berdasarkan kepada peluang.

3. Kempen ini melibatkan peringkat-peringkat berikut:

A. Peringkat pertama: Syarikat akan memberi peluang kepada peserta untuk mengambil bahagian di dalam Kempen dengan melakukan langkah-langkah seperti yang dinyatakan di dalam iklan-iklan yang tertera di dalam pelbagai media bercetak dan digital;

B. Peringkat kedua: Peserta mesti mendaftar dengan Syarikat sama ada dengan menelefon nombor telefon Syarikat ataupun menghantar kupon yang telah dilengkapkan ke alamat Syarikat;

C. Peringkat ketiga: Setelah mendaftar, peserta akan menerima mel Syarikat yang akan mengandungi katalog Syarikat, bahan-bahan promosi serta terma-terma dan syarat-syarat ini (“Bahan Promosi“). Walau bagaimanapun, Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab untuk menghantar Bahan Promosi kepada semua peserta yang mendaftar dengan Syarikat; dan

D. Peringkat keempat: Peserta hendaklah (i) membuat pesanan berdasarkan katalog Syarikat; (ii) membuat bayaran penuh bagi produk yang dipesan, termasuk semua kos seperti yang dinyatakan di dalam katalog dan borang pesanan; dan (iii) menghantar borang pesanan dan resit bayaran kepada Syarikat.

4. Kempen ini terbuka kepada semua peserta berikut:

A. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas;

B. Peserta mesti memesan produk-produk daripada katalog Syarikat;

C. Peserta mesti membuat bayaran penuh untuk produk-produk yang dipesan, termasuk semua kos seperti yang dinyatakan di dalam katalog dan borang pesanan;

D. Peserta mesti menghantar borang pesanan dan resit bayaran kepada Syarikat; dan

E. Pekerja Syarikat dan ahli-ahli keluarga mereka, para pemegang saham dan pegawai-pegawai berserta anak-anak syarikat Syarikat termasuk bekas pekerja dan ahli-ahli keluarga mereka, para kontraktor, kontraktor pihak ketiga, perbadanan-perbadanan berkaitan dan syarikat-syarikat bersekutu serta penaja atau ejen-ejen pengiklanan dan/atau kempen tidak layak untuk menyertai atau mengambil bahagian dalam Kempen ini atau kempen akan datang yang akan dianjurkan oleh Syarikat.

“Pelanggan Berpeluang” adalah individu-individu yang memenuhi semua syarat-syarat di perenggan 3 dan 4 (A), (B), (C), (D) dan (E).

5. Jika Pelanggan Berpeluang membuat pesanan selepas tamat tempoh Kempen (“Tempoh Kempen”), pesanan itu akan secara automatik dimasukkan ke dalam kempen pemasaran seterusnya (jika ada).

6. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat ini, Pelanggan Berpeluang mempunyai peluang untuk memenangi hadiah-hadiah berikut:

A. Bagi Kempen Utama, satu Hadiah Utama berupa wang tunai sebanyak RM300,000.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ratus Ribu) (“Hadiah Utama”);

B. Bagi setiap Kempen Kecilan:

(i) satu Hadiah Pertama berupa kereta (jenama dan model kereta yang akan ditentukan oleh Syarikat) bernilai RM50,000.00 ATAU wang tunai sebanyak RM50,000.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu) (“Hadiah Pertama”); dan
(ii) satu Hadiah Kedua bernilai RM3,999.00 (yang akan ditentukan oleh Syarikat) ATAU wang tunai sebanyak RM3,999.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) (“Hadiah Kedua”).

7.  Sekiranya Pelanggan Berpeluang mengembalikan mana-mana produk yang dipesan untuk mendapatkan bayaran balik, kos bayaran balik untuk produk-produk yang dipulangkan itu tidak akan diambil kira apabila menentukan jumlah keseluruhan pesanan untuk tujuan Kempen ini.

8.  Pemenang Hadiah Utama, Pemenang Hadiah Pertama dan Pemenang Hadiah Kedua (“Pemenang-Pemenang”) akan dipilih oleh Jawatankuasa Pemilihan yang dilantik oleh Syarikat (“Jawatankuasa Pemilihan”) berdasarkan kepada kriteria yang dinyatakan di bawah:

A. Hadiah Utama akan dianugerahkan kepada Pelanggan Berpeluang mengikut kriteria berikut:

(i) Pelanggan Berpeluang mestilah membuat dan membayar untuk pesanan sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tempoh Kempen Utama.

(ii) Jawatankuasa Pemilihan akan memilih lima pelanggan yang membuat nilai pesanan tertinggi semasa Tempoh Kempen untuk Kempen Utama (“5 Pelanggan Tertinggi”).

(iii) Dari senarai 5 Pelanggan Tertinggi ini, Jawatakuasa Pemilihan akan menghubungi pelanggan dengan sejarah rekod pembelian terpanjang dengan Syarikat (melalui kesemua kempen yang dijalankan oleh Syarikat) bagi tujuan menjawab beberapa soalan kuiz yang ditentukan oleh Jawatankuasa Pemilihan.

(iv) Sekiranya pelanggan tersebut berjaya memberikan jawapan yang tepat kepada semua soalan kuiz, pelanggan tersebut memenangi Hadiah Utama.

(v) Sekiranya pelanggan tersebut gagal memberikan jawapan yang tepat kepada semua soalan kuiz, Jawatakuasa Pemilihan akan menghubungi pelanggan dalam senarai 5 Pelanggan Tertinggi dengan sejarah rekod pembelian kedua terpanjang dengan Syarikat (melalui kesemua kempen yang dijalankan oleh Syarikat) bagi tujuan menjawab soalan kuiz yang ditentukan oleh Jawatankuasa Pemilihan.

(vi) Proses ini akan diulangi bagi semua pelanggan dalam senarai 5 Pelanggan Tertinggi sehingga pemenang Hadiah Utama ditentukan, iaitu pelanggan yang berjaya memberikan jawapan yang tepat kepada semua soalan kuiz.

(vii) Sekiranya tiada pelanggan dalam senarai 5 Pelanggan Tertinggi yang berjaya menjawab semua soalan kuiz dengan tepat, Pemenang Hadiah Utama adalah pelanggan yang berjaya memberikan paling banyak jawapan yang tepat kepada soalan kuiz.

(viii) Sekiranya terdapat beberapa pelanggan dalam senarai 5 Pelanggan Tertinggi yang memberikan jawapan tepat kepada soalan kuiz yang sama banyaknya, Pemenang Hadiah Utama adalah pelanggan dalam senarai 5 Pelanggan Tertinggi dengan sejarah rekod pembelian yang terpanjang dengan Syarikat.

(ix) Pemenang Hadiah Utama adalah terkecuali daripada memenangi Hadiah Pertama dan Hadiah Kedua dalam Kempen Kecilan Kedua.

B. Hadiah Pertama akan dianugerahkan kepada Pelanggan Berpeluang mengikut kriteria yang sama seperti perenggan 8(A) di atas tetapi mengikut tempoh kempen untuk Kempen Kecilan Pertama dan Kempen Kecilan Kedua, dan tertakluk kepada kriteria-kriteria tambahan berikut:

(i) Pelanggan Berpeluang mestilah membuat dan membayar penuh untuk pesanan sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tempoh Kempen Utama (sama ada tempoh Kempen Kecilan Pertama atau tempoh Kempen Kecilan Kedua, mengikut tempoh berkenaan), dan jumlah nilai setiap pesanan tersebut mestilah tidak kurang daripada RM179.00. Borang pesanan yang mempunyai nilai yang kurang daripada RM179.00 tidak akan dikira bagi tujuan pengiraan jumlah nilai pesanan.

(ii) Pemenang Hadiah Pertama mesti memilih sama ada hadiah fizikal yang ditunjukkan dalam iklan atau hadiah wang seperti yang dinyatakan dalam perenggan 6(B)(i) di atas dan tidak berhak kepada kedua-duanya.

(iii) Hadiah Pertama fizikal disediakan dalam keadaan “Sedia Ada” dan tidak termasuk sebarang aksesori atau apa-apa perkara yang mungkin ditunjukkan di dalam iklan dan bahan promosi yang hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Hadiah fizikal tidak akan disediakan dengan cukai jalan berbayar dan premium insurans.

(iv) Hak milik Hadiah Pertama fizikal dan apa-apa risiko kerugian atau kerosakan akan berpindah kepada Pemenang Hadiah Pertama selepas penerimaan Hadiah oleh Pemenang.

(v) Syarikat akan membekalkan Hadiah Pertama kepada Pemenang di lokasi yang ditentukan oleh Syarikat dan semua kos yang berkaitan dengan penerimaan Hadiah Pertama dari Syarikat hendaklah ditanggung oleh Pemenang Hadiah Pertama.

(vi) Walauapapun jua, Syarikat berhak menggantikan mana-mana hadiah yang ditawarkan dengan barangan lain dengan nilai setimpal sebagaimana yang diiklankan.

(vii) Pemenang Hadiah Pertama dalam Kempen Kecilan Pertama masih berpeluang untuk memenangi Hadiah Utama. Pemenang Hadiah Pertama adalah terkecuali daripada memenangi Hadiah Kedua. Pemenang Hadiah Pertama dalam Kempen Kecilan Kedua adalah terkecuali daripada memenangi Hadiah Utama.

C. Hadiah Kedua akan dianugerahkan kepada Pelanggan Berpeluang mengikut kriteria berikut:

(i) Pelanggan Berpeluang telah membuat bayaran penuh untuk produk-produk yang dipesan (termasuk semua kos sampingan), berdasarkan tarikh yang tertera di atas resit bayaran, dalam tempoh masa yang paling singkat dikira daripada tarikh pengeposan Bahan Promosi di dalam tempoh mana-mana Kempen Kecilan.

(ii) Sekiranya terdapat beberapa Pelanggan Berpeluang yang layak untuk memenangi Hadiah Kedua, pemenangnya akan dipilih oleh Jawatankuasa Pemilihan berdasarkan budi bicaranya dengan mengambil kira kriteria dan turutan berikut:

(a) Pelanggan Berpeluang yang mempunyai jumlah nilai wang yang tertinggi di borang pesanan tersebut;

(b) Pelanggan Berpeluang yang mempunyai jumlah pesanan yang lebih banyak (kuantiti) yang telah dibuat semasa tempoh satu Kempen Kecilan;

(c) Pelanggan Berpeluang yang mempunyai jumlah nilai wang yang lebih tinggi daripada semua pesanan yang telah dibuat dalam kesemua kempen yang dijalankan oleh Syarikat sebelum ini; atau

(d) Pelanggan Berpeluang yang mempunyai jumlah pesanan yang lebih banyak (kuantiti) yang telah dibuat dalam semua kempen sebelum ini yang dijalankan oleh Syarikat.

(iii) Pemenang Hadiah Kedua masih berpeluang untuk memenangi Hadiah Utama dan/atau Hadiah Pertama pada Kempen Kecilan Kedua, tetapi tidak lagi layak untuk memenangi Hadiah Kedua dalam mana-mana kempen anjuran Syarikat.

D. Sekiranya Pemenang-Pemenang tidak dapat dihubungi sebanyak tiga (3) kali pada hari pemilihan pemenang, Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab untuk menghubungi beliau selanjutnya dan secara automatik terbatal peluangnya untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh Syarikat.

E. Hadiah Utama, Hadiah Pertama dan Hadiah Kedua hanya akan diberikan oleh Syarikat setelah Pemenang-Pemenang memberikan kepada Syarikat dokumen pengenalan sebagai bukti identiti. Sekiranya Pemenang-Pemenang gagal untuk menyediakan dokumen-dokumen pengenalan yang diperlukan seperti yang diminta oleh Syarikat, Syarikat berhak untuk memberikan hadiah tersebut kepada Pelanggan Berpeluang lain dalam Kempen ini.

F. Semua pemenang Kempen Utama (termasuk Kempen Kecilan Pertama dan Kedua) serta semua pemenang sebelumnya dari kempen-kempen terdahulu yang dijalankan oleh Syarikat, dan ahli-ahli keluarga mereka tidak layak untuk menyertai kempen semasa dan memenangi apa-apa hadiah dalam kempen semasa atau mana-mana kempen pada masa hadapan yang akan dianjurkan oleh Syarikat. Walau bagaimanapun, semua pemenang Kempen Utama serta semua pemenang sebelumnya dan ahli-ahli keluarga mereka masih boleh membeli barangan dari Katalog Syarikat.

G. Pemenang-Pemenang adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua cukai yang dikenakan di bawah undang-undang yang berkaitan.

9. Jawatankuasa Pemilihan akan memaklumkan kepada Pemenang-Pemenang:

(i) keputusan Kempen Kecilan Pertama melalui panggilan telefon rasmi pada 11 Disember 2019; dan
(ii) keputusan Kempen Kecilan Kedua dan Kempen Utama melalui panggilan telefon rasmi pada 18 Mac 2020;
dan diikuti dengan penghantaran surat rasmi kepada Pemenang-Pemenang. Keputusan Jawatankuasa Pemilihan atau Syarikat dalam semua perkara berkaitan dengan Kempen ini termasuk pemilihan kesemua Pemenang-Pemenang adalah muktamad dan sebarang percubaan untuk mempertikaikan keputusan tersebut tidak akan dilayan.

10. Sekiranya sebarang hadiah dimenangi oleh seseorang yang:

A. bukan merupakan seorang Pelanggan Berpeluang;

B. telah melanggar mana-mana terma dan syarat Kempen ini; atau

C. telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa perbuatan penipuan atau salah laku berkaitan dengan penyertaan beliau di dalam Kempen ini;

Syarikat berhak untuk membatalkan kelayakan orang tersebut daripada menyertai Kempen ini atau daripada memenangi sebarang hadiah.

11. Sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa terdapat apa-apa perbuatan penipuan, salah laku dan/atau penyelewangan dalam mana-mana penyertaan dalam Kempen ini, Syarikat berhak untuk menjalankan penyiasatan sewajarnya dan atas budi bicara secara mutlak, Syarikat berhak menolak dan membatalkan penyertaan tersebut. Bagi maksud perenggan 11 ini, perbuatan penipuan ini juga termasuk sekiranya Syarikat mengesyaki penyertaan Pelanggan Berpeluang tersebut adalah disebabkan maklumat-maklumat yang disalurkan oleh Pemenang-Pemenang terdahulu.

12. Sekiranya berbangkit isu mengenai mana-mana produk yang ditawarkan di mana menghalang Syarikat untuk membekalkannya kepada Pelanggan Berpeluang, Syarikat berhak untuk membatalkan penjualan produk dan wang belian akan dikembalikan kepada Pelanggan Berpeluang selaras dengan Dasar Pemulangan Syarikat, atau Syarikat berhak untuk menggantikan produk yang dipesan oleh Pelanggan Berpeluang dengan produk lain yang sama atau lebih tinggi nilainya.

13. Dengan menyertai Kempen ini, Pelanggan Berpeluang setuju dengan terma dalam Notis Privasi Syarikat bahawa data peribadi beliau yang dikumpulkan atau diberikan semasa Kempen ini boleh diproses, disimpan, dikumpul, digunakan oleh Syarikat, atau dizahirkan kepada pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada pihak yang bersekutu dengan Syarikat, samada di dalam atau di luar Malaysia bagi apa-apa tujuan. Jika Pelanggan Berpeluang tidak lagi ingin menerima Bahan Promosi pada masa akan datang atau menarik balik persetujuan untuk pemprosesan, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penzahiran data peribadi beliau oleh Syarikat, Pelanggan Berpeluang hendaklah memaklumkan kepada Syarikat secara bertulis ke alamat Syarikat.

14. Terma dan syarat Kempen ini yang diiklankan dalam mana-mana media akan menjadi sebahagian daripada terma dan syarat ini. Jika terdapat percanggahan atau ketidakselarasan antara terma dan syarat terkandung dalam mana-mana media Kempen ini dengan terma dan syarat ini, terma dan syarat ini akan diguna pakai dan mengatasi terma dan syarat yang diiklankan dalam media tersebut.

15. Semua gambar yang ditunjukkan dalam Bahan Promosi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Tempoh-tempoh pesanan yang dinyatakan di dalam Bahan Promosi, contohnya Hanya 28 hari” atau “10 hari hanya berfungsi sebagai penunjuk. Syarikat tidak memberikan apa-apa jaminan, representasi atau pengesahan peluang atau peningkatan peluang untuk memenangi mana-mana hadiah.

16. Syarikat mengecualikan dan menafikan sebarang representasi, jaminan dan/ atau pengesahan, samada secara tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa jaminan kualiti dan/atau keboleh-dagangan untuk tujuan tertentu berkenaan dengan keadaan fizikal hadiah-hadiah atau produk-produk Syarikat.

17. Pelanggan Berpeluang bersetuju mengenepikan sebarang hak yang beliau mungkin ada terhadap Syarikat, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, wakilnya dan/atau ejennya, dan/atau terhadap ahli-ahli Jawatankuasa Pemilihan berkenaan dengan apa-apa kerugian atau ganti rugi yang mungkin timbul dalam apa cara sekalipun berkaitan dengan Kempen ini.

18. Dengan menyertai Kempen ini, setiap Pelanggan Berpeluang bersetuju untuk terikat kepada Terma dan Syarat ini (yang boleh diubah suai dan dipinda dari masa ke semasa), keputusan Syarikat dan/ atau keputusan Jawatankuasa Pemilihan.

19. Sila layari laman web kami di www.bestproductsmy.com untuk teks penuh Dasar Pemulangan Syarikat, Notis Privasi Syarikat dan juga Terma dan Syarat Penuh Kempen Syarikat.

 • POLISI PRIVASI

  NOTIS PRIVASI – HOME DIRECT SHOPPING SDN. BHD.

  Umum
  Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA/Akta”) telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial. Akta ini, yang merangkumi semua syarikat­syarikat dan firma­firma yang ditubuhkan di Malaysia, mewajibkan kami memaklumkan anda berkenaan hak­hak anda/pelanggan/bakal pelanggan kami (“anda”) berkaitan data peribadi anda yang kami telah dan/atau mengumpul, sedang diproses dan/atau yang akan diproses serta sebab bagi pemprosesan data tersebut. Notis ini terpakai kepada Home Direct Shopping Sdn. Bhd (No. Syarikat. 1110325­V), dan jika berkenaan, anak syarikat, syarikat bersekutu, rakan kongsi usaha sama, perbadanan berkaitan, pembekal, kontraktor, syarikat pihak ketiga yang berkenaan dan konsultan (“Home Direct/kami”). Notis Privasi (‘‘Notis’’) ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul dan memproses data peribadi anda selaras dengan PDPA.

  Pengumpulan dan Pemprosesan
  Kami telah dan akan mengumpul dan memproses data peribadi anda untuk urusan anda, pada masa kini atau masa depan, dengan kami. Data peribadi anda membolehkan kami mencapai tujuan­tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis ini yang berkaitan dengan perniagaan kami. Kami telah dan akan mengumpul data peribadi anda melalui pelbagai cara yang berbeza, antaranya melalui telefon, faksimili, mel, kupon, emel, melalui sistem pesanan ringkas (sms) dan dari pihak ketiga yang dibenarkan seperti syarikat pemasaran.

  Data Peribadi yang Dikumpul
  Dalam Notis ini, data peribadi bermaksud data yang kami kumpul tentang anda, termasuk tanpa had:
  • • Maklumat pengenalan anda seperti nama, nombor pengenalan, jantina, asal etnik, kewarganegaraan, tarikh lahir, umur dan taraf perkahwinan;
  • • Butiran hubungan anda seperti alamat (kediaman, pejabat), nombor telefon, alamat e­mel dan butiran hubungan lain yang anda berikan kepada kami dari semasa ke semasa;
  • • Butir­butir pekerjaan anda seperti nama majikan anda, kedudukan anda dalam syarikat, huraian kerja, alamat syarikat (nombor telefon), nombor telefon, julat pendapatan anda dan kelayakan profesional atau kelayakan;
  • • Butiran pembayaran anda seperti nombor akaun bank dan butiran kad kredit atau kad debit;
  • • Maklumat yang berkaitan dengan transaksi, termasuk data peribadi individu yang diberikan oleh entiti korporat berkaitan dengan transaksi atau kontrak;
  • • Merakam perbualan telefon;
  • • Menyimpan sms;
  • • Data peribadi pasangan anda, tanggungan atau pihak ketiga yang lain; dan
  • • Maklumat tambahan yang anda berikan kepada kami semasa anda berurusan atau berurusan dengan kami atau semasa anda melawat kami.

  Persetujuan dan Hak Menarik Balik Persetujuan
  Untuk memproses data peribadi anda, persetujuan anda diperlukan. Di dalam kebanyakan situasi, adalah menjadi keperluan bagi kami untuk memproses data peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh anda. Walau bagaimanpun, sekiranya anda ingin menghadkan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh berbuat demikian seperti yang dinyatakan di dalam perenggan di bawah.
  Sehubungan dengan pemasaran atau jualan langsung atau apa­apa tujuan lain yang dibenarkan, anda boleh meminta secara notis bertulis agar kami tidak memproses data peribadi anda bagi mana­mana maksud­maksud berikut: (i) pengiklanan atau pemasaran menerusi telefon produk atau perkhidmatan Home Direct yang berkenaan atau rakan­rakan perniagaan kami, (ii) mengirim kepada anda menerusi pos bahan pengiklanan atau pemasaran Home Direct yang berkenaan atau rakan­rakan perniagaan kami, (iii) menghantar menerusi emel atau sistem pesanan ringkas (sms) bahan pengiklanan atau pemasaran Home Direct yang berkenaan atau rakan­rakan perniagaan kami; (iv) berkomunikasi dengan anda menerusi apa cara sekali pun apa­apa bahan pengiklanan atau pemasaran Home Direct yang berkenaan atau rakan­rakan perniagaan kami; atau (v) apa­apa sebab yang lain.
  Sekiranya sesalinan Notis ini dihantar, dikemukakan atau dimaklumkan kepada anda, jika kami tidak menerima maklum balas daripada anda dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penghantaran atau mengemukakan Notis ini kepada anda, kami akan maklum dan menganggap bahawa anda telah meluluskan dan bersetuju untuk kami mengumpul, mengendali dan memproses data peribadi anda selaras dengan Notis ini, termasuk untuk tujuan pengiklanan, pemasaran, kempen promosi, dan menerima maklumat, katalog dan informasi dari pihak kami.
  Jika anda seorang pelanggan atau bekas pengguna apa­apa produk dan/atau perkhidmatan kami, harap maklum bahawa kami akan terus memproses Data Peribadi anda sebagaimana dinyatakan di dalam Notis Privasi ini melainkan jika kami menerima bantahan bertulis dari anda. Anda boleh melaksanakan hak­hak anda berkenaan dengan Data Peribadi anda sepertimana dinyatakan di atas.

  Kegunaan
  Data peribadi dan lain­lain maklumat yang anda berikan, telah berikan dan akan berikan bagi penggunaan Home Direct, digunakan dan bakal digunakan dan diproses oleh pihak kami bagi maksud­maksud dan tujuan­tujuan berikut:
  • • mempertimbangkan dan memproses permintaan anda terhadap produk­produk dan/atau perkhidmatan­perkhidmatan kami;
  • • memastikan identiti dan latarbelakang anda, dan meminimumkan risiko akses yang tidak dibenarkan kepada data peribadi anda apabila anda berurusan dengan kami;
  • • untuk tujuan pemasaran dan pengiklanan produk­produk kami;
  • • penghantaran bahan pemasaran, sms, notis, dokumen­dokumen, borang dan produk­produk yang dibeli dari Home Direct;
  • • memberi anda maklumat tentang produk­produk, promosi, perkhidmatan­perkhidmatan dan kemaskini perniagaan Home Direct;
  • • mempertimbangkan data peribadi anda dalam kupon dan melalui cara­cara lain yang pihak kami memperlehi data peribadi anda;
  • • mempertimbangkan permohonan langganan anda;
  • • untuk berhubung dengan anda;
  • • untuk memberi khidmat kepada anda;
  • • untuk memproses transaksi­transaksi pembayaran;
  • • untuk menjawab pertanyaan­pertanyaan anda dan meningkatkan komunikasi kami dengan anda;
  • • untuk mentadbir penyertaan anda di dalam pertandingan­pertandingan;
  • • untuk melaksanakan kegiatan­kegiatan dalaman di pihak Home Direct;
  • • untuk membenarkan kami menguatkuasakan hak undang­undang kami atau memulihkan apa­apa hutang yang terhutang oleh anda kepada kami;
  • • untuk penyiasatan dalaman, pematuhan, audit atau tujuan­tujuan keselamatan termasuk, tanpa had, pengesanan jenayah, penghindaran jenayah dan pendakwaan;
  • • untuk tinjauan pasaran dan analisis kecenderungan;
  • • untuk pertanyaan berkenan dengan jualan dan maklumat hadiah;
  • • untuk kegiatan­kegiatan perniagaan Home Direct selainnya yang sah;
  • • untuk menjalankan kajian ke atas demografi dan tingkah laku pelanggan;
  • • maksud­maksud selainnya seperti yang termaktub di dalam Terma­Terma Penggunaan laman­laman web Home Direct; dan/atau
  • • jika relevan, maksud­maksud selainnya seperti yang termaktub di dalam Terma­Terma dan Syarat­Syarat Am dan, jika terpakai, Terma­Terma dan Syarat­Syarat Kempen. (secara keseluruhan, ‘‘Maksud­Maksud’’)

  Pendedahan dan Pemindahan Data Peribadi
  Kami mungkin akan mendedahkan data peribadi anda kepada satu atau lebih pihak atau kelas berikut: (a) anak syarikat, (b) syarikat bersekutu, (c) rakan kongsi usaha sama, (d) perbadanan berkaitan, (e) pembekal, (f) kontraktor, (g) syarikat pihak ketiga yang berkenaan dan/atau (h) konsultan.
  Kami juga mungkin memberikan data peribadi anda sebagai respons kepada perintah mahkamah, sepina, atau penyelidikan kerajaan. Kami juga berhak melaporkan kepada agensi penguatkuasaan undang­undang sebarang aktiviti yang kami percaya secara jujur menyalahi undang­undang. Kami mungkin menyiarkan data peribadi apabila kami percaya bahawa penyiaran sedemikian dirasakan perlu untuk menguatkuasakan atau mengenakan Syarat­Syarat Penggunaan kami atau bagi melindungi hak, harta, dan keselamatan orang lain dan diri kami.
  Data peribadi anda boleh juga dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia dan disimpan di dalam penghidang fail (‘server’) yang berlokasi di dalam atau di luar Malaysia, bagi sebarang Maksud­Maksud yang dinyatakan di dalam Notis ini. Selain dari yang dinyatakan di sini, data peribadi anda tidak akan, dengan sedarinya, dipindahkan ke mana­mana tempat di luar Malaysia atau dizahirkan ke mana­mana pihak ketiga.

  Keselamatan
  Kami menghormati privasi anda dan mengambil berat dan serius akan kepercayaan yang diberikan anda kepada kami, dan kami mematuhi garispanduan untuk melindungi keselamatan data peribadi anda. Kami menggunapakai polisi dan prosedur untuk memelihara keselamatan data peribadi yang telah dikumpul, untuk mengekalkan ketepatan data, untuk memastikan penggunaan data peribadi dan untuk menghalang akses atau pendedahan maklumat yang tidak dibenarkan.

  Pengekalan
  Home Direct akan menyimpan data peribadi anda di dalam rekod perniagaan kami selagi anda seorang pelanggan laman web www.bestproductsmy.com dan/atau seorang pelanggan atau pengguna apa­apa produk dan/atau perkhidmatan Home Direct. Kami juga menyimpan data deribadi anda untuk jangkamasa tertentu selepas anda tidak lagi menjadi pelanggan Home Direct dan/atau seorang pelanggan dan/atau pengguna apa­apa produk kami dan/atau pengguna perkhidmatan kami, sekiranya data deribadi berkenaan diperlukan untuk Maksud­Maksud data peribadi berkenaan dikumpul dan/atau bagi memenuhi kehendak undang­undang.

  Intergriti
  Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan data peribadi anda adalah tepat dan lengkap, jika data peribadi anda mungkin digunakan oleh Home Direct untuk membuat keputusan yang mempengaruhi anda, atau didedahkan kepada organisasi lain. Walau bagaimanapun, anda juga harus mengemaskini sebarang perubahan dalam data peribadi anda di mana anda telah membekalkan kepada Home Direct pada mulanya. Kami tidak akan bertanggungjawab kerana bergantung pada data peribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap yang timbul daripada atas dan tidak kemaskini oleh anda tentang sebarang perubahan dalam data peribadi anda.

  Akses, Pembetulan, Pertanyaan dan Aduan
  Anda mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan membuat pembetulan kepada data peribadi yang dipegang oleh kami mengenai anda. Secara am dan tertakluk kepada pengecualian tertentu, anda boleh mengakses data peribadi anda, termasuk salinan, yang mana kami boleh mengenakan bayaran yang tertentu untuk tujuan tersebut. Anda boleh pada sebarang waktu membuat pertanyaan, aduan dan memohon untuk akses, atau membuat pembetulan kepada data peribadi anda atau menghadkan pemprosesan data peribadi anda melalui pos berdaftar atau e­mel kepada alamat berikut:

  U/P: Pegawai Perlindungan Data Peribadi Home Direct Sdn Bhd
  Alamat: P.O. Box 12366, 50776 Kuala Lumpur
  Emel: [email protected]
  No. telefon: 03­27166363

  Kemaskini dan Pindaan Notis Privasi
  Notis ini mungkin dipinda pada bila­bila masa dan dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan akan dinyatakan di dalam laman web kami di www.bestproductsmy.com atau menerusi kaedah lain yang kami anggap sesuai. Penggunaan berterusan apa­apa produk dan/atau perkhidmatan kami atau laman web kami di www.bestproducts.my akan dianggap sebagai persetujuan anda terhadap pindaan tersebut.

 • POLISI PESANAN DAN PENGHANTARAN
  Produk akan dihantarserah kepada anda dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan borang pesanan dan bayaran penuh. Penghantaran hanya dilakukan di dalam Malaysia sahaja. Segala kos yang terlibat adalah seperti yang dinyatakan pada Halaman Semakan sebelum anda melengkapkan pesanan anda.
 • POLISI PEMULANGAN DAN BAYARAN BALIK
  Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, sila kembalikan produk dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh produk diterima, berserta resit penghantaran asal.
  Produk yang dipulangkan akan diperiksa dan anda perlu sertakan resit pembelian dan produk tersebut mesti berada dalam keadaan yang baik dan masih boleh dijual semula. Pembungkusan produk yang dipulangkan (serta invois) mestilah dalam keadaan yang sempurna bagi tujuan pengembalian wang. Jika produk didapati rosak maka tiada pengembalian wang akan diberikan. Anda harus membayar caj penghantaran yang dikenakan di atas pemulangan barangan tersebut. Home Direct Shopping Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan produk semasa proses kurier. Setelah Home Direct menerima produk yang dipulangkan, kami akan menolak kos penghantaran dan mula memproses untuk wang anda dikembalikan. Wang anda akan dikembalikan dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh pemulangan produk.
  Untuk maklumat lanjut mengenai pemulangan produk dan pengembalian wang, sila emel pusat perkhidmatan pelanggan kami di [email protected] atau hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami di talian 03 2716 6333 / 6363